Jan 2, 2016

Jagat Janani

Simha skandhaadhirudhang nanalankara bhusitanm.
chaturbhujang mahadeving naga yajnopaveetineem.
shankha chakra dhanurvaNa lochana tritayanvitam
shankha sharnga samayukta vama-paNidvayanvitam
chakrangcha pancha-vanangsh cha  dharayantvingcha dakshine.
rakta vastra paridhanang valarka-sadrishi tanum.
naradadyairmunigaNaih seviang bhavasundarim
trivalivalayopeta-nabhinala-mrinalileem
ratnadvipe mahadvipe simhasana-samanvite.
praphulla kamalarudhang dhyayetang bhavagehineem.