Mar 18, 2016

PanchaTattwa

Panchatattwattakam krishnam bhakta rupa-swarupakam|
Bhaktavataram bhaktakhyam namami bhakta shaktikam||

Mar 7, 2016

Poncho-Mukhe Raam Naam Gan tripurari

Dhyayennityang maheshang rajata-giri-nibhang charu-chandra-vatangsham
ratna-kalpojjwalangang parashu mrigavara-bheeti-hastang prasannam
padmaaseenanang samantaat stutaamaragaNai vyaghra-keerting vasanaam
vishwadyang vishwang-vandang nikhila bhaya-haram pancha-vaktrang tri-netram

Jan 2, 2016

Jagat Janani

Simha skandhaadhirudhang nanalankara bhusitanm.
chaturbhujang mahadeving naga yajnopaveetineem.
shankha chakra dhanurvaNa lochana tritayanvitam
shankha sharnga samayukta vama-paNidvayanvitam
chakrangcha pancha-vanangsh cha  dharayantvingcha dakshine.
rakta vastra paridhanang valarka-sadrishi tanum.
naradadyairmunigaNaih seviang bhavasundarim
trivalivalayopeta-nabhinala-mrinalileem
ratnadvipe mahadvipe simhasana-samanvite.
praphulla kamalarudhang dhyayetang bhavagehineem.