Oct 3, 2013

Sharod Shubhechha 2013 (Poster Colour with Photoshop Editing)

JaTajuTa samayuktam ardhendu krishekhara
lochana traya samyuktam purnendu sadrishananam
atasi pushpa varnabham supratistham sulochanam
nava jaubana sampannam sarvabharanan bhusitam