Mar 7, 2016

Poncho-Mukhe Raam Naam Gan tripurari

Dhyayennityang maheshang rajata-giri-nibhang charu-chandra-vatangsham
ratna-kalpojjwalangang parashu mrigavara-bheeti-hastang prasannam
padmaaseenanang samantaat stutaamaragaNai vyaghra-keerting vasanaam
vishwadyang vishwang-vandang nikhila bhaya-haram pancha-vaktrang tri-netram

No comments:

Post a Comment