Oct 3, 2013

Sharod Shubhechha 2013 (Poster Colour with Photoshop Editing)

JaTajuTa samayuktam ardhendu krishekhara
lochana traya samyuktam purnendu sadrishananam
atasi pushpa varnabham supratistham sulochanam
nava jaubana sampannam sarvabharanan bhusitamNo comments:

Post a Comment